Warunki najmu

Warunki najmu narzędzi

 1. Warunkiem wypożyczenia narzędzi jest okazanie dowodu osobistego i podpisanie niniejszej umowy.

 2. Zalecane jest składanie rezerwacji telefonicznie.

 3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu w terminie sprawnych technicznie i czystych narzędzi. W przypadku zwrotu brudnych narzędzi pobierana jest opłata w wysokości 25% dobowego kosztu najmu narzędzia

 4. Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego narzędzi.

 5. Zamiar przetrzymania narzędzi powinien być zgłoszony i dodatkowo opłacony.

 6. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia bieżących czynności, takich jak: uzupełnianie paliwa, oleju, czyszczenie filtrów, umożliwiających sprawną pracę maszyny. Koszty tych czynności obciążają najemcę.

 7. Najemca nie może samowolnie naprawiać narzędzi, ani ich rozbierać, ani demontować zabezpieczających osłon. Niesprawność narzędzi i maszyn ujawniona w trakcie ich użytkowania należy zgłosić do Wypożyczalni.

 8. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież narzędzi. Koszty naprawy pokrywa najemca w pełnej wysokości wg rachunku. Zagubione lub zniszczone narzędzia najemca zobowiązany jest odkupić lub zwrócić gotówkę w wysokości określonej jako wartość narzędzia.

 9. Najemca oświadcza, że zna zasady użytkowania elektronarzędzi i maszyn z napędem spalinowym oraz przepisy BHP ich dotyczące. Za wypadki powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji – niezgodnej z przeznaczeniem narzędzi i na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiada najemca.

 10. Brak zwrotu narzędzia w terminie określonym w umowie będzie traktowane jako ich zawłaszczenie i zostanie zgłoszone na policję.

 11. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

 12. Najemca, niżej podpisany, oświadcza, poręczając to własnym podpisem, że warunki umowy oraz zasady eksploatacji narzędzi są mu znane i wyraża na nie zgodę.

 13. Umowę najmu sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.